Algemene voorwaarden

Versie: 31 maart 2020

Als je je inschrijft op de website van De Oppaslijn dan gelden onze algemene voorwaarden. Lees deze zorgvuldig door zodat je je rechten en verplichtingen kent.

Artikel 1 Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:

Algemene voorwaarden: deze Algemene voorwaarden;

Content: alle informatie die door Gebruikers via de Website toegankelijk wordt gemaakt waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Profielen van gebruikers;

Databank: de door De Oppaslijn aangelegde gegevensverzameling(en) met daarin Profielen en andere Content;

De Oppaslijn:, kantoorhoudende te Soesterberg aan de Gemini 203, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77042190, BTW nummer: NL860881477B01

Dienst: de dienst die De Oppaslijn aan de Gebruiker verleent, zoals omschreven in art. 3;

Gebruiker: persoon die een Profiel heeft aangemaakt en gebruik maakt van de dienst, waaronder oppassers en ouders vallen;

Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker waarmee hij toegang krijgt tot zijn Profiel en gebruik kan maken van de Dienst;

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten, handelsnaamrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en prestaties;

Partij: een partij (de Gebruiker en/of De Oppaslijn) bij deze Algemene voorwaarden;

Platform: de website of het Whatsapp contact ‘De Oppaslijn’ waarop u een oppas kunt boeken, een afspraak kunt accepteren, een oppas kunt vinden

Privacy Statement: het privacy statement van De Oppaslijn beschikbaar via deze link;

Profiel: een door een Gebruiker op de Website geplaatste omschrijving van zichzelf, waaronder zijn voornaam, geslacht, geboorte datum, locatie en eventueel een foto;

Website: de website van De Oppaslijn en alle onderliggende pagina’s.

Artikel 2 Algemeen

2.1 De Oppaslijn is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn. Wijzigingen tijdens het gebruik van de Dienst worden onder uw aandacht gebracht. Indien u de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert u daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien u niet wilt instemmen met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, dient u dat binnen veertien dagen kenbaar te maken, zodat wij de Dienst per direct voor u zullen beëindigen.

Artikel 3 De Dienst

3.1 De Dienst biedt u de mogelijkheid om uw in te schrijven op de website. Waarna De Oppaslijn u koppelt aan beschikbare Profielen van andere Gebruikers. Uw Profiel zal voor een selecte groep zichtbaar zijn. Het doel van de Dienst is het bij elkaar brengen van enerzijds particulieren die de wens hebben voor hun kind(eren) een tijdelijke opvang bij een andere particulier of ondernemer te realiseren en anderzijds particulieren of ondernemer die bereid zijn een oppas functie te vervullen.

Gebruikers kunnen op basis van het Profiel een oordeel vormen over de eigenschappen en kwaliteiten van respectievelijk ouders, dan wel oppassers.

3.2 De Dienst bestaat uit het koppelen van ouders en oppassers. Dit bevat een betaalde dienst. Op de Website kunnen nadere voorwaarden gesteld worden waaronder de Gebruiker gebruik kan maken van de Dienst. Deze nadere voorwaarden hebben onder meer betrekking op de wijze waarop Profielen kunnen worden aangemaakt en geplaatst.

3.3 De Oppaslijn garandeert op geen enkele manier dat:
1. het Platform werkt zonder onderbreking, vrij is van virussen, trojaanse paarden en andere fouten en/ of defecten en/of dat eventuele defecten worden verholpen;

2. derden het Platform of de systemen van De Oppaslijn niet onrechtmatig gebruiken;

3. een oppas een minimum aantal oppasovereenkomsten krijgt via het platform;

4. dat er voor iedere oppasaanvraag een oppas beschikbaar is;

5. dat er vervanging is bij ziekte.

Artikel 4 Toegang tot de Dienst en beschikbaarheid

4.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet u een Profiel aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een Profiel op naam van een ander aan te maken. Tijdens de registratie moet u een geldig en actueel e-mailadres en telefoonnummer opgeven, waarmee u toegang verkrijgt tot uw Profiel.

4.2 Als u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, stemt u in met het benaderbaar zijn via Whatsapp en e-mail. Communicatie tussen u en De Oppaslijn zal via Whatsapp of e-mail lopen. Communicatie tussen oppas en gezin vindt plaats via Whatsapp of e-mail.

4.3 U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw Inloggegevens. Het is niet toegestaan uw Inloggegevens aan derden te verstrekken. U bent aansprakelijk voor al het gebruik dat via uw Inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. De Oppaslijn mag ervan uitgaan dat u daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met uw Inloggegevens. Zodra u weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet u De Oppaslijn daarvan op de hoogte stellen, onverminderd uw eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van uw Inloggegevens. De Oppaslijn is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of Dienst door derden.

4.3 De Oppaslijn is te allen tijde gerechtigd om, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens u, (i) procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in de Dienst aan te brengen en (ii) de Dienst of uw Profiel (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te beperken of te verwijderen. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

4.4 De Oppaslijn is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens u voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Dienst.

4.5 De Oppaslijn geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

4.6 U bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

Artikel 5 Gebruik van de Dienst

5.1 De Oppaslijn heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de Content. De Oppaslijn is géén bemiddelingsinstantie. Het doel van de Dienst is slechts het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van oppas via de website. De Oppaslijn voert geen controle uit ten aanzien van de kwaliteiten en eigenschappen van Gebruikers. De Oppaslijn is op geen enkele wijze betrokken in de rechtsverhouding tussen Gebruikers en accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en eigenschappen van de Gebruikers en is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit geplaatste advertenties of geselecteerde kandidaten.

5.2 De Oppaslijn geeft u een selectie van Gebruikers op basis van beschikbaarheid en specifieke wensen. Vervolgens dient u zelf een keuze te maken, kennismakingsgesprekken aan te gaan op basis van uw eigen wensen en criteria.

De selectie en de beslissing om de zorg van uw kind(eren) aan een bepaalde Gebruiker toe te vertrouwen dan wel om een verzoek van een ouder te aanvaarden ligt volledig bij uzelf. De Oppaslijn heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Dienst tussen de Gebruikers wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien.

Indien u ontevreden bent of een klacht heeft over een Gebruiker, kunt u dit melden door middel van een e-mail aan [email protected]

5.3 U bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die u met behulp van de Website en/of Dienst verricht.

5.4 Het is de Gebruiker en/of Bezoeker niet toegestaan om:

a. gebruik te maken van andere dan de door De Oppaslijn goedgekeurde tools om de Website of de Databank te doorzoeken, gebruik te maken van datamining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen of enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Databank toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om de Databank op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;

b. gegevens van andere Gebruikers te verzamelen via de Dienst om deze te gebruiken voor doeleinden anders dan die in deze Algemene Voorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van De Oppaslijn;

c. de via de Dienst verkregen Content te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;

d. derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.

e. buiten De Oppaslijn om contact met elkaar te leggen en/of betalingen te laten plaatsvinden. Wanneer De Oppaslijn hiervan op de hoogte is, ontvangen beide Gebruikers een boete van € 250,-.

5.5 De Oppaslijn heeft alleen een faciliterende rol bij het opstellen van de Oppasovereenkomsten en het afhandelen van de betaling van de Vergoeding. Er is geen arbeidsovereenkomst tussen De Oppaslijn en de Oppas.

5.6 De Oppasovereenkomst is een overeenkomst tussen Gebruikers, waarbij De Oppaslijn geen partij is. De “Thuisdiensten” -regeling is van toepassing op de relatie tussen een oppas en ouders, ervan uitgaande dat de oppas niet langer dan 3 dagen per week voor 1 gezin werkt en niet als zelfstandige werkt. Gebruikers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het correct beoordelen en naleven van deze regeling. Artikel 7.8, 10 en 11 van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Oppasovereenkomst.

Artikel 6 Opstelling en annulering van een oppasovereenkomst

6.1 Een Oppasovereenkomst komt tot stand wanneer een oppasaanvraag wordt geaccepteerd op of via het platform voor een flexibele of permanente oppasafspraak.

6.2 Ouders kunnen een oppasservice gratis annuleren, dit kan tot minimaal 4 uur van tevoren.

6.3 Oppassers kunnen een Oppasdienst alleen in zeer uitzonderlijke gevallen annuleren (bijvoorbeeld in geval van ziekte) en Ouders en De Oppaslijn minstens 4 uur van tevoren informeren, zodat De Oppaslijn een poging kan doen, maar niet verplicht is, om een ​​vervanger te vinden voor de ouders. De Oppaslijn is niet aansprakelijk jegens Ouders als een oppas de oppasdienst opzegt.

6.4 Als een oppas ziek wordt, stuurt de oppas een Whatsappbericht naar De Oppaslijn. Zo snel mogelijk, uiterlijk 4 uur voor het oppassen. De Oppaslijn streeft er vervolgens naar om een vervangende oppas te zoeken.

6.5 Oppassers en ouders kunnen elkaar ontmoeten voor de oppasafspraak. De kennismaking is gratis voor de duur van 15 minuten.

6.6 Als oppassers met een terugkerende afspraak willen stoppen met werken voor een gezin, geldt een annuleringsperiode van minimaal 14 dagen om de ouders in staat te stellen een andere oplossing voor kinderopvang te regelen.

Artikel 7 Content

7.1 U erkent en stemt ermee in dat de Profielen en/of andere Content die u ter beschikking stelt via de Dienst gebruikt kunnen worden door Gebruikers. U erkent dat De Oppaslijn geen invloed heeft op de naleving van deze Algemene Voorwaarden door andere Gebruikers en/of derden.

7.2 Het is niet toegestaan Content te plaatsen:

a. die discriminerend is ter zake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend of ongepast wordt bevonden, ter bevinding van De Oppaslijn;

b. die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen, leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen of waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;

c. die naar de mening van De Oppaslijn in strijd is met de goede zeden of goede smaak of gewelddadig is;

d. waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd, waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld of waarin uw contactgegevens zijn opgenomen. Als Gebruiker gegevens van een derde partij verstrekt, zoals maar niet gelimiteerd aan het tentoonstellen op een foto of persoonlijke informatie verstrekken in een referentie, dient Gebruiker formele toestemming vooraf van de derde partij te verkrijgen. Gebruiker moet te allen tijde bewijs van toestemming kunnen tonen in geval van een geschil;

e. die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van De Oppaslijn te omzeilen;

f. die op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is of die bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat de Gebruiker bij De Oppaslijn betrokken is;

g. waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden.

h. inbreuk maakt op de rechten van De Oppaslijn en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

i. in strijd is met deze Algemene Voorwaarden, het Privacy Statement of enige geldende wet- en/of regelgeving, op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is of de belangen en goede naam van De Oppaslijn kan schaden.

7.3 De Oppaslijn behoudt zich het recht voor om Content in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Website indien dit naar het oordeel van De Oppaslijn noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van u op schadevergoeding en/of aansprakelijkheid van De Oppaslijn.

7.4 Indien u van mening bent dat bepaalde Content inbreuk maakt op uw rechten dan wel de rechten van een andere Gebruiker of een derde, zal u dit onverwijld aan De Oppaslijn melden via de weg van artikel 12.

Artikel 8 Administratiekosten

8.1 Annulering: als ouder kunt u een lidmaatschap via het platform beëindigen door u schriftelijk af te melden via [email protected] Als de lidmaatschapsvoorwaarden van deze voorwaarden afwijken, hebben de lidmaatschapsvoorwaarden voorrang.

8.2 Intrekking: als ouder hebt u het recht om dat lidmaatschap binnen 14 dagen na het afsluiten van een lidmaatschap in te trekken. Door De Oppaslijn duidelijk schriftelijk op de hoogte te brengen van de intrekking. Intrekking is niet langer mogelijk als de uitvoering van een Oppasovereenkomst binnen de herroepingstermijn is begonnen.

8.3 Gebruikskosten: de gebruikskosten worden meegerekend in het oppastarief dat u betaalt als u gebruik maakt van een oppas. Deze worden betaald via een betaalverzoek.

8.4 Een permanente oppas annuleren: Als u een oppas hebt voor vaste dagen in de week, geldt voor het opzeggen een opzegtermijn van ten minste 14 dagen, zodat de oppas op tijd een andere baan kan vinden.

Artikel 9 Betaling

9.1 U betaalt voor de dienst een vast bedrag per uur. De prijs staat vermeld op de website. Prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.

9.2 De Oppaslijn is gerechtigd op een termijn van ten minste een maand de geldende prijzen aan te passen. Indien u niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, kunt u het gebruik van de Dienst stoppen en uw Profiel verwijderen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

9.3 Inflatiecorrectie: De Oppaslijn heeft het recht om haar prijzen met ingang van 1 januari van elk jaar te verhogen door middel van een inflatiecorrectie bij de CBS Consumentenprijsindex zonder dat een ouder het recht heeft om het lidmaatschap om die reden te annuleren.

9.4 De betaling van de Oppas gebeurt altijd via het Platform. De vergoeding voor een oppasdienst bestaat uit 3 elementen:

I) het uurtarief van de oppas vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren (afgerond op hele kwartalen).
II) de transactiekosten voor het Platform (die vooraf op het Platform bekend werden gemaakt); en
III) wanneer de ‘regeling dienstverlening aan huis’ van toepassing is, is dit tarief inclusief 8% vakantiegeld

9.5 Ouders betalen De Oppaslijn de vergoeding van een incidentele Oppasdienst onmiddellijk na het einde van die Oppasdienst via een betaalverzoek.

9.6 Betaling door De Oppaslijn aan de Oppas van het bedrag vindt plaats binnen een week na de geleverde oppasdienst

9.7 In geval van niet-tijdige betaling is De Oppaslijn gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel de toegang tot de Dienst op te schorten of te beperken tot het moment waarop u aan al uw (betalings)verplichtingen hebt voldaan, betaling van kosten en rente daaronder begrepen

9.8 Klachten met betrekking tot facturen en/of de Dienst schorten uw betalingsverplichtingen niet op.

10. Intellectuele Eigendomsrechten

10.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, waaronder in ieder geval de Website en de Databank, alsmede die via de Website en Dienst toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates van de Profielen, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de Content, berusten bij De Oppaslijn en/of haar licentiegevers.

10.2 Onder de voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden zijn gesteld, geeft De Oppaslijn u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub- licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, waaronder de Databank, de Content en de Website, voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

10.3 U behoudt in beginsel de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de door u geplaatste Content. U erkent en stemt ermee in dat u door het beschikbaar stellen/uploaden van Content automatisch aan De Oppaslijn een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie verstrekt om deze Content openbaar te maken en te verveelvoudigen en op te nemen in de Databank voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst vereist is.

10.4 U doet uitdrukkelijk afstand van alle persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 van de Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding en het recht zich te verzetten tegen wijzigingen, voor zover dit krachtens dat wetsartikel is toegestaan.

10.5 U staat er jegens De Oppaslijn voor in dat u volledig rechthebbende bent ten aanzien van de Content en dat u volledig gerechtigd bent om de licentie als bedoeld in dit artikel te verlenen aan De Oppaslijn.

10.6 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Dienst of de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content van andere Gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineren, openbaar te maken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij De Oppaslijn of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

Artikel 11 Privacy

11.1 Tijdens het aanmaken van het Profiel en gedurende het verlenen van de Dienst, verstrekt u (persoons)gegevens aan De Oppaslijn. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van De Oppaslijn en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 12 Garanties en vrijwaringen

12.1 U bent jegens De Oppaslijn aansprakelijk voor, en vrijwaart De Oppaslijn volledig tegen, alle schade en kosten die De Oppaslijn lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door u, (ii) enig handelen van u bij het gebruik van de Dienst of (iii) van een onrechtmatige daad. Alle door De Oppaslijn gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door u worden vergoed.

12.2 Het recht op schadevergoeding vervalt indien de claim niet binnen een jaar na het ontstaan ​​door de Gebruiker aan De Oppaslijn is gemeld.

12.3 U staat er jegens De Oppaslijn voor in dat de informatie die u bij het aanmaken van uw Profiel en het plaatsen van Content verstrekt compleet, actueel en juist is. U erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte Content van groot belang is voor de optimale werking van de Dienst.

12.4 U staat er jegens De Oppaslijn voor in dat u gerechtigd bent om van de Dienst gebruik te maken en dat u zal handelen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. U vrijwaart De Oppaslijn voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door u, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het plaatsen van Content, op enigerlei wijze onrechtmatig is.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 De Oppaslijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

13.2 Indien De Oppaslijn aansprakelijk is jegens u voor schade uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door u aan De Oppaslijn betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van De Oppaslijn is voortgevloeid.

13.3 De Oppaslijn is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Dienst.

13.4 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van De Oppaslijn zelf en/of haar leidinggevenden.

13.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij De Oppaslijn meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen De Oppaslijn vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 14 Melding onrechtmatige informatie

14.1 De Oppaslijn is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het  (onrechtmatig) gebruik van de Website. De Oppaslijn is slechts, onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven, gehouden om na ontvangst van een melding onmiskenbaar onrechtmatig materiaal te verwijderen of onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop te zetten.

14.2 De Oppaslijn heeft een procedure vastgesteld door middel waarvan de aanwezigheid op of de toegankelijkheid via de Website van vermeend onrechtmatig materiaal of vermeend onrechtmatige activiteit aan De Oppaslijn kan worden gemeld. Dat kan via [email protected] De Oppaslijn zal binnen 7 werkdagen schriftelijk reageren op de klacht of persoonlijk of telefonisch contact opnemen.

14.3 De Oppaslijn behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van materiaal of stopzetting van een activiteit over te gaan, indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of indien een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan De Oppaslijn bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat het betreffende materiaal of de betreffende activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.

14.4 De Oppaslijn zal op geen enkele wijze partij hoeven te zijn bij een geschil tussen degene die de melding doet en enige derde.

14.5 Degene die de melding doet vrijwaart De Oppaslijn tegen iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van materiaal of stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die De Oppaslijn lijdt, nog zal kunnen lijden of die De Oppaslijn dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.

Artikel 15 Varia

15.1 Op deze Algemene Voorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

15.2 Alle geschillen die tussen u en De Oppaslijn ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Midden Nederland tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

15.3 De Oppaslijn mag rechten en verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal u daarvan op de hoogte stellen. Indien u deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kunt u het gebruik van de Dienst staken en uw Profiel beëindigen.

15.4 Is of worden deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven u en De Oppaslijn aan het overblijvende gedeelte verbonden. De Oppaslijn zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Artikel 16 Formukeuze en bevoegde rechter

16.1 Elke communicatie tussen De Oppaslijn en de Gebruiker kan elektronisch plaatsvinden, tenzij de Voorwaarden, de Overeenkomst of de wet daarvan afwijken.

16.2 De door De Oppaslijn opgeslagen versie van de betreffende communicatie dient als bewijs daarvan, tenzij de gebruiker het tegendeel bewijst. Elektronische communicatie van De Oppaslijn naar de gebruiker wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij de gebruiker het tegendeel kan bewijzen.

16.3 De gebruiker is uitdrukkelijk niet bevoegd om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan derden over te dragen.