Algemene voorwaarden

Versie: 26 mei 2022

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het gebruik van het Platform (deoppaslijn.nl). De Oppaslijn is een Vennootschap onder Firma en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 77042190. Het vestigingsadres van De Oppaslijn is Kwikstaartlaan 42, 3704 RN, Zeist.

Wat goed dat je deze voorwaarden doorleest! Heb je een vraag over onze afspraken? Neem dan gerust contact met ons op.

1 - Definities

Om deze voorwaarden overzichtelijk te houden, gebruiken we een aantal begrippen:

a) De Oppaslijn, wij, we: de aanbieder, beheerder en faciliteerder van het Platform dat als doel heeft de Dienst te leveren, tevens gebruiker van deze voorwaarden;

b) Gebruiker: het Gezin of de Oppasser die gebruikmaakt van het platform, tevens wederpartij van deze voorwaarden;

c) Gezin: de ouder of wettelijk vertegenwoordiger die zich heeft aangemeld op het Platform en daarmee gebruik maakt van de Dienst;

d) Dienst: het bij elkaar brengen van gezinnen en oppassers door het Platform ter beschikking te stellen;

e) Oppasser: de natuurlijke persoon die zich heeft aangemeld op het Platform en daarmee gebruik maakt van de Dienst;

f) Schriftelijk: communicatie via (aangetekende) post, e-mail of app;

g) Platform: de digitale omgeving: deoppaslijn.nl en de bemiddelende activiteiten die De Oppaslijn verricht.

2 - Toepassingsgebied

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform, op het aanbod of een offerte van De Oppaslijn, op alle overeenkomsten van of met De Oppaslijn en alle overige (rechts)handelingen die De Oppaslijn verricht.

2. Wanneer de Gebruiker zich aanmeldt op het platform, accepteert hij gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

3. Afwijkende en / of aanvullende afspraken dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd en gelden enkel voor (dat gedeelte van) de overeenkomst waarvoor de afwijkende afspraak is gemaakt.

4. Eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker zijn niet van toepassing op de overeenkomst en worden door De Oppaslijn uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien De Oppaslijn niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat ze niet van toepassing zijn.

6. Indien een bepaling uit de overeenkomst en / of deze algemene voorwaarden nietig (of vernietigbaar) blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en / of algemene voorwaarden aan.

3 - Aanmelden

1. Gebruikers kunnen zich aanmelden op het Platform. Als onderdeel van het aanmeldproces worden een aantal gegevens gevraagd. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan worden gevonden in de privacy- en cookieverklaring van De Oppaslijn.

2. De aanmelding van een Gebruiker op het Platform wordt door De Oppaslijn via e-mail bevestigd.

3. Na aanmelding wordt De Oppasser verzocht aanvullende informatie, zoals gegevens over genoten opleidingen en werkervaring, te verstrekken.

4. Zowel de Oppasser als het Gezin is zich ervan bewust (en gaat ermee akkoord) dat persoonlijke informatie, zoals contactgegevens, kunnen worden verstrekt aan Oppassers, respectievelijk Gezinnen, om een (voorlopig) boekingsverzoek te kunnen afhandelen.

4 - Inschrijving Oppasser, aanvaarden van boekingen

1. Met de uitdrukkelijke toestemming van de Oppasser, kan De Oppaslijn een foto en / of voorstel-video van de Oppasser maken tijdens de inschrijving, die wordt geplaatst op de website van De Oppaslijn en / of kan worden getoond aan het Gezin.

2. Na de inschrijving stuurt De Oppaslijn aan de Oppasser een bevestigingsmail, dan wel een afwijzingsmail. Pas na ontvangst van een bevestigingsmail, komt er een gebruiksovereenkomst tot stand tussen de Oppasser en De Oppaslijn.

3. Wanneer een Oppasser aan de criteria van een boekingsverzoek voldoet, ontvangt hij een voorlopig boekingsverzoek via WhatsApp. De Oppasser hoeft niet te reageren op een voorlopig boekingsverzoek. Er bestaat dan ook geen enkele verplichting voor de Oppasser om een voorlopig boekingsverzoek te aanvaarden.

4. Een geaccepteerd voorlopig boekingsverzoek betekent nog niet dat er een definitieve boeking tot stand is gekomen tussen de Oppasser en het Gezin. Als de Oppasser het voorlopig boekingsverzoek accepteert, ontvangt het Gezin via WhatsApp een link waarmee het profiel van de Oppasser kan worden bekeken. In het profiel kan een foto en persoonlijke video van de Oppasser, een korte omschrijving van de Oppasser, het door de Oppasser bepaalde uurtarief, en de laatste review die de Oppasser heeft ontvangen, zijn opgenomen. Vervolgens kan het Gezin een keuze maken uit een van de getoonde profielen. Het voorlopige boekingsverzoek wordt een definitieve boeking wanneer het Gezin op de knop “Boek nu” klikt of aan de Oppaslijn op andere wijze laat weten een definitieve boeking te willen plaatsen. De Oppasser waarop de uiteindelijke keuze is gevallen ontvangt hierover een bericht van De Oppaslijn. De Oppassers die niet zijn gekozen, ontvangen een afwijzingsbericht.

5. De Oppasser dient zelf het uurtarief - waartegen hij zijn oppasdiensten wil aanbieden - te bepalen en informeert De Oppaslijn hieromtrent. Het uurtarief dient altijd minimaal gelijk te zijn aan het wettelijke minimumloon.

6. Drie uur voor aanvang van de oppas-afspraak ontvangt de Oppasser via WhatsApp een afspraakherinnering en een Google Maps link waarop de route naar het desbetreffende huis van het Gezin zichtbaar is.

5 - Verplichtingen van de Oppasser

1. De Oppasser mag altijd zelf bepalen of hij een (voorlopig) boekingsverzoek wil accepteren. Het is de Oppasser dan ook uitdrukkelijk niet verplicht om een voorlopig boekingsverzoek te accepteren.

2. De Oppasser zal zich niet voordoen als agent of vertegenwoordiger van De Oppaslijn. Het is de Oppasser niet toegestaan om toezeggingen te doen of verplichtingen aan te gaan namens De Oppaslijn.

3. De gegevens die de Oppasser aan De Oppaslijn verstrekt, dienen volledig, correct en up-to-date te zijn. Mocht er iets veranderd zijn waardoor de gegevens niet meer actueel zijn, dan dient de Oppasser dit zo snel mogelijk aan De Oppaslijn te communiceren. Het is de Oppasser niet toegestaan om zijn verplichtingen onder de gebruiksovereenkomst over te dragen aan een derde partij, tenzij De Oppaslijn hiervoor haar toestemming heeft gegeven.

4. Het is niet toegestaan om het Platform op een verkeerde of onwettige wijze te gebruiken.

6 - Verplichtingen van het Gezin

1. De gegevens die het Gezin aan De Oppaslijn verstrekt, dienen volledig, correct en up-to-date te zijn. Mocht er iets veranderd zijn waardoor de gegevens niet meer actueel zijn, dan dient het Gezin dit zo snel mogelijk aan De Oppaslijn te communiceren. Het is het Gezin niet toegestaan om haar rechten en verplichtingen onder de gebruiksovereenkomst over te dragen aan een derde partij, tenzij De Oppaslijn hiervoor haar toestemming heeft gegeven.

2. Het is niet toegestaan om het Platform op een verkeerde of onwettige wijze te gebruiken. Het is in het bijzonder niet toegestaan om de Oppasser onder het wettelijk minimumloon te betalen.

7 - Oppas boeken

1. Het Gezin dient een aanvraag voor een Oppasser in via de applicatie WhatsApp. In deze aanvraag vermeldt het Gezin op duidelijke wijze voor welke dagen en tijden er een Oppasser wordt gezocht. Geschikte Oppassers, oftewel Oppassers die voldoen aan de wensen van het Gezin, worden benaderd door De Oppaslijn met een voorlopig boekingsverzoek. Het Gezin ontvangt via WhatsApp een link waarmee de profielen van drie Oppassers die het voorlopig boekingsverzoek hebben geaccepteerd, kunnen worden bekeken. In het profiel kan een foto en persoonlijke video van de Oppasser, een korte omschrijving van de Oppasser, het door de Oppasser bepaalde uurtarief, en de laatste review die de Oppasser heeft ontvangen, zijn opgenomen. Vervolgens kan het Gezin een keuze maken uit een van de getoonde profielen. Het voorlopige boekingsverzoek wordt een definitieve boeking wanneer het Gezin op de knop “Boek nu” klikt of aan de Oppaslijn op andere wijze laat weten een definitieve boeking te willen plaatsen.

2. De Oppasser dient zelf het uurtarief - waartegen hij zijn oppasdiensten wil aanbieden aan Gezinnen - te bepalen en informeert De Oppaslijn hierover. Het uurtarief dient altijd minimaal gelijk te zijn aan het wettelijke minimumloon.

3. Drie uur voor aanvang van de eerste oppas-afspraak bij een nieuw Gezin ontvangt de Oppasser een Google Maps link waarop de route naar het desbetreffende huis van het Gezin zichtbaar is.

8 - Stopknop, OppasChat (extra service)

1. De Oppaslijn biedt als extra service een stopknop aan. Indien de Oppasser en het Gezin daarvan gebruik willen maken, ontvangen zij een kwartier voor aanvang van de oppas-afspraak via WhatsApp een link (de “stopknop”). Deze link kan tot 30 minuten na de starttijd van de oppas-afspraak worden gebruikt om de oppas-afspraak te annuleren. Als de afspraak niet wordt geannuleerd, kan de link worden gebruikt om de oppas-afspraak, met wederzijdse instemming, af te ronden. Zowel de Oppasser als het Gezin kan de oppas-afspraak met de stopknop beëindigen. De ander ontvangt hiervan automatisch een bericht.

2. De Oppaslijn biedt als extra service ook een chatfunctie (de OppasChat) aan. Oppassers en Gezinnen kunnen desgewenst gebruik maken van de OppasChat. Met de OppasChat kunnen Oppassers en Gezinnen direct met elkaar communiceren via de OppasChat. Berichten zijn versleuteld. In principe bekijkt de Oppaslijn de berichten die via de OppasChat worden gestuurd, niet. Enkel bij een vermoeden dat de Gebruiker het platform probeert te omzeilen en / of de Gebruiker zich niet aan de voorwaarden en regels houdt, kan De Oppaslijn ertoe besluiten de inhoud van de communicatie in te zien.

9 – Betalingsafwikkeling, prijs wijzigen

1. De prijs voor de (voltooide) oppas-afspraak bestaat uit het uurtarief van de Oppasser en de commissie voor De Oppaslijn. Het Gezin ontvangt na afloop van de oppas-afspraak een iDEAL link om de betaling voor de oppas-afspraak te voldoen. Alle betalingen verlopen via Mollie en worden gestort op de betaalrekening van De Oppaslijn. De uiterste betalingstermijn is 7 dagen na afloop van de oppas-afspraak.

2. Het Gezin betaalt een gebruikersvergoeding (een “commissie”) aan De Oppaslijn voor het gebruik van het Platform. Alle betalingen dienen daarom te lopen op de manier zoals De Oppaslijn dat heeft aangegeven. Het is niet mogelijk om contant te betalen aan de Oppasser.

3. Het is de Oppasser niet toegestaan om rechtstreekse betalingen (contante betalingen bijvoorbeeld) aan te nemen van het Gezin.

4. Bij gebruik van de stopknop ontvangt het gezin een betaalverzoek, via WhatsApp, om de gemaakte uren te betalen. Zodra de vergoeding ontvangen is door De Oppaslijn, wordt deze direct uitbetaald aan de oppas.

5. De Oppaslijn behoudt zich het recht voor de prijzen van het platform eenzijdig te wijzigen. Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen van tevoren via e-mail kenbaar gemaakt. Indien de Gebruiker hier niet mee akkoord wenst te gaan, kan hij de overeenkomst met De Oppaslijn beëindigen.

10 - Commissie voor het gebruik van het Platform

1. Met behulp van het Platform kan het Gezin een overeenkomst sluiten met de Oppasser. Op het moment dat er een overeenkomst tot stand komt tussen het Gezin en de Oppasser, is het Gezin een commissie verschuldigd aan De Oppaslijn. De verschuldigde commissie (en / of de manier waarop de commissie berekend wordt), wordt door De Oppaslijn duidelijk getoond en aangegeven op het Platform, voordat de overeenkomst tot stand komt. De verschuldigde commissie bestaat uit een vast tarief per oppas-afspraak en een vergoeding die per uur in rekening wordt gebracht bovenop het uurtarief van de Oppasser.

2. Het wettelijke BTW-tarief is opgenomen in de commissie die het Gezin aan De Oppaslijn dient te voldoen. Er wordt geen BTW in rekening gebracht over het bedrag dat aan de Oppasser wordt uitbetaald, omdat de Oppasser (in de meeste gevallen) in dienst is - als particulier - bij het Gezin en loon ontvangt.

11 - Het Platform

1. Door gebruik te maken van het Platform, kunnen Gezinnen een of meer Oppassers vinden om oppasdiensten bij hen thuis te verrichten. De Oppaslijn neemt daarbij een inspanningsverplichting op zich.

2. De Oppaslijn voert zelf geen oppasdiensten uit. De Oppaslijn kan dit trouwens ook niet doen, omdat De Oppaslijn geen werknemers in dienst heeft. De Oppaslijn zorgt er enkel voor dat het Platform goed werkt, zodat Gezinnen en Oppassers elkaar kunnen vinden. De Oppaslijn neemt dus ‘slechts’ een faciliterende rol op zich. Er komt uitdrukkelijk geen arbeidsrelatie tot stand tussen De Oppaslijn en de Oppasser.

3. In de meeste gevallen zal de Regeling Dienstverlening aan Huis van toepassing zijn op de relatie tussen de Oppasser en het Gezin. De Oppaslijn is hier geen partij bij.

4. De Oppaslijn bepaalt niet wat Oppassers en Gezinnen met elkaar afspreken. De Oppaslijn heeft ook geen invloed op de manier waarop Oppassers hun werkzaamheden verrichten. De Oppaslijn raadt het Gebruikers wel aan om hun afspraken vast te leggen aan de hand van de modelovereenkomst “Arbeidscontract hulp in huis”, vastgesteld door de Rijksoverheid, wanneer de Regeling Dienstverlening aan Huis van toepassing is. Gebruikers dienen zelf te bepalen of de regeling van toepassing is en zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de afspraken. De Oppaslijn controleert niet of de Oppasser, dan wel het Gezin, de overeengekomen afspraken is nagekomen.

De modelovereenkomst kan hier worden ingezien en gedownload: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dienstverlening-aan-huis/documenten/publicaties/2015/10/01/arbeidscontract-hulp-in-huis

5. De Oppaslijn heeft geen bewaarplicht voor gegevens of materialen die door De Oppaslijn zijn ontvangen en is ook niet verplicht om deze gegevens of materialen te retourneren na beëindiging van de gebruiksovereenkomst. Voor meer informatie over het verwijderen van persoonsgegevens, kan de Gebruiker de privacy- en cookieverklaring van De Oppaslijn bekijken.

6. De Oppaslijn garandeert niet dat het Platform zonder onderbrekingen functioneert en aan alle verwachtingen van Gebruikers voldoet. De Oppaslijn spant zich natuurlijk in om eventuele fouten of onderbrekingen van het Platform tijdig op te lossen.

7. De Oppaslijn kan helaas niet garanderen dat de website vrij is van malware en kan ook niet voorkomen dat onbevoegden zich (onrechtmatig) toegang (proberen te) verschaffen tot gegevens. Het gebruik van het Platform geschiedt op eigen risico.

8. De Oppaslijn kan bovendien geen enkele garantie geven met betrekking tot de inhoud of de beschikbaarheid van het Platform. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er spel- of typefouten op het Platform staan. De Oppaslijn is hiervoor niet aansprakelijk.

9. Het is De Oppaslijn toegestaan om op elk gewenst moment wijzigingen, veranderingen en / of aanpassingen door te voeren aan het Platform.

10. Het staat De Oppaslijn vrij gebruikers zonder opgave van redenen te weigeren of verwijderen van het platform.

11. Indien Gebruikers een beoordeling wensen achter te laten, dienen ze ervoor te zorgen dat de beoordeling gebaseerd is op feiten en geen beledigende inhoud heeft. De Oppaslijn kan altijd besluiten een beoordeling niet te publiceren of te verwijderen.

12 - Regeling Dienstverlening aan Huis

1. In de meeste gevallen zal de Regeling Dienstverlening aan Huis (hierna: “Regeling”) van toepassing zijn wanneer een Oppasser oppast bij een Gezin. Voorwaarde voor de toepasselijk van de Regeling is wel dat de Oppasser maximaal drie dagen per week oppast bij één Gezin.

2. Als de Regeling Dienstverlening aan Huis van toepassing is, komt er een arbeidsovereenkomst tot stand tussen de Oppasser en het Gezin. Dit houdt in dat, nadat er sprake is van een boeking en er is voldaan aan de voorwaarden van de Regeling Dienstverlening aan Huis, het Gezin werkgever wordt van de Oppasser. De Regeling Dienstverlening aan Huis, en meer informatie die van belang is voor Gebruikers, kan via deze link worden teruggevonden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dienstverlening-aan-huis/vraag-en-antwoord/ik-huur-iemand-in-voor-huishoudelijk-werk.-wat-kan-ik-afspreken

3. De Regeling Dienstverlening aan Huis is eigenlijk een soort light versie van de arbeidsovereenkomst die in artikel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek is neergelegd. De Regeling Dienstverlening aan Huis bestaat in feite uit een aantal uitzonderingen op de publiekrechtelijke en civielrechtelijke plichten die aan werkgevers worden opgelegd.

4. Als de Regeling Dienstverlening aan Huis van toepassing is, heeft de Oppasser recht op:

a) Een salaris van minimaal het wettelijk minimumloon;

b) Vakantiegeld van 8%. Dit bedrag zit bij het salaris inbegrepen;

c) Vakantiedagen;

d) Zes weken doorbetaling bij ziekte.

5. De Oppasser kan zich vrijwillig verzekeren bij het UWV voor de Ziektewet, de WIA en de WW. Via deze link kan de Oppasser hier meer over lezen: https://www.uwv.nl/particulieren/verzekeren/index.aspx

13 – Herroepingsrecht van het Gezin

1. Het Gezin heeft, als consument zijnde, het recht om de overeenkomst tussen De Oppaslijn en het Gezin te herroepen, volgens de Wet Koop of Afstand. Nadat er een overeenkomst tussen het Gezin en De Oppaslijn tot stand is gekomen, heeft het Gezin 14 dagen bedenktijd. Binnen de bedenktijd kan het Gezin de overeenkomst met De Oppaslijn herroepen (i.e. ontbinden) door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping of via een andere ondubbelzinnige verklaring waarin het Gezin aan De Oppaslijn duidelijk maakt dat zij de overeenkomst wil herroepen. Het Gezin stemt er nadrukkelijk mee in dat De Oppaslijn begint met het uitvoeren van haar dienstverlening op het moment dat het Gezin een voorlopig boekingsverzoek doet. De Oppaslijn heeft haar dienstverlening helemaal uitgevoerd op het moment dat er een overeenkomst tot stand komt tussen het Gezin en de Oppasser. Het Gezin verklaart afstand te doen van haar recht op ontbinding (het herroepingsrecht) zodra De Oppaslijn zijn dienstverlening heeft uitgevoerd.

14 - Boetebeding voor Gezinnen

1. De Oppaslijn kan zijn diensten alleen blijven aanbieden, indien Gebruikers het Platform niet omzeilen. Het is daarom niet toegestaan om als Gezin oppasdiensten af te nemen van Oppassers waarmee het Gezin gedurende de afgelopen 24 maanden via het Platform contact heeft gehad of via De Oppaslijn in aanraking is gekomen, zonder hiervoor een boekingsverzoek te doen bij De Oppaslijn.

2. Het Gezin dat in strijd handelt met deze afspraak is een direct opeisbare boete verschuldigd aan De Oppaslijn ter hoogte van 500 euro, per overtreding.

15 - Beëindiging van de overeenkomst tussen Gebruiker en De Oppaslijn

1. De gebruiksovereenkomst tussen De Oppaslijn en de Oppasser begint nadat de Oppaslijn een bevestigingsmail heeft gestuurd na afloop van de intake.

2. De gebruiksovereenkomst tussen De Oppaslijn en het Gezin komt tot stand na de bevestiging van de aanmelding van het Gezin.

3. Een gebruiksovereenkomst tussen de Gebruiker en De Oppaslijn wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

4. Zowel de Gebruiker als De Oppaslijn kan op ieder gewenst moment besluiten om de overeenkomst (tussen Gebruiker en De Oppaslijn) op te zeggen.

5. De Gebruiker heeft geen recht op een (schade-)vergoeding i.v.m. een beëindiging van de gebruiksovereenkomst

16 - Aansprakelijkheid

1. De Oppaslijn is, zoals al eerder aangegeven, geen partij bij de overeenkomst(en) tussen het Gezin en de Oppasser. De Oppaslijn kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de (correcte en / of tijdige) uitvoering of nakoming van de overeenkomst(en) tussen het Gezin en de Oppasser en het handelen of nalaten van Gezinnen en Oppassers.

2. De Oppaslijn is niet aansprakelijk voor het al dan niet van toepassing zijn van de Regeling Dienstverlening aan Huis. De Oppaslijn is ook niet aansprakelijk voor enige arbeidsrechtelijk verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst tussen het Gezin en de Oppasser.

3. Voor zover wettelijk toegestaan, vrijwaart de Oppasser De Oppaslijn voor alle schade (en / of eventuele extra kosten) voortvloeiende uit de niet-nakoming van een verplichting uit deze voorwaarden.

4. De Oppaslijn doet natuurlijk haar best om haar verantwoordelijkheden en verplichtingen, die voortvloeien uit de gebruiksovereenkomst, zo goed mogelijk na te komen. Zij heeft in dit verband een inspanningsverplichting.

5. Voor zover wettelijk toegestaan en voor zover in dit artikel niet anders is bepaald, is de aansprakelijkheid van De Oppaslijn als gevolg van een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, te allen tijde uitgesloten.

6. De Oppaslijn is in ieder geval nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Voorbeelden van indirecte schade: gederfde winst, reputatieschade, gemiste besparingen, schade door verlies van (persoons)gegevens, enzovoorts.

7. Als de uitsluiting van de aansprakelijkheid van De Oppaslijn door een bevoegde rechter wordt vernietigd, dan wel nietig wordt verklaard, zal de aansprakelijkheid van De Oppaslijn alsnog beperkt zijn. In dat geval is De Oppaslijn slechts aansprakelijk voor eventuele directe schade. Deze aansprakelijkheid van De Oppaslijn zal nooit meer bedragen dan €150,- per jaar.

8. Is de schade veroorzaakt omdat De Oppaslijn deze met opzet heeft veroorzaakt of omdat De Oppaslijn bewust roekeloos heeft gehandeld? Dan is De Oppaslijn wel aansprakelijk voor de schade.

9. Iedere aansprakelijkheid en / of claim, verjaart tegen De Oppaslijn binnen 12 maanden nadat de gebruiksovereenkomst tot een einde is gekomen.

17 - Overmacht

1. De Oppaslijn hoeft haar verplichtingen niet na te komen, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan - naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie is bepaald - alle van buitenkomende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop De Oppaslijn geen invloed kan uitoefenen. De volgende situaties leveren in ieder geval overmacht van De Oppaslijn op:

a) Overheidsmaatregelen die De Oppaslijn verhinderen om haar verplichtingen (tijdig en / of correct) na te komen;

b) Technische storingen;

c) Storingen in het verkeer;

d) Extreme weersomstandigheden;

e) Ziekte van medewerkers.

18 - Afhandeling van klachten

1. De Oppaslijn vindt het belangrijk dat Gebruikers tevreden zijn met de uitvoering van haar diensten. Eventuele klachten probeert De Oppaslijn dan ook zo goed als mogelijk af te handelen. In deze bepaling kan de Gebruiker lezen hoe zijn klacht zal worden behandeld door De Oppaslijn.

2. Indien de Gebruiker niet tevreden is met de dienstverlening van De Oppaslijn, kan de Gebruiker een klacht indienen bij De Oppaslijn door het versturen van een e-mail naar [email protected]

3. De Oppaslijn zal na ontvangst van de klacht, zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 5 werkdagen, contact opnemen met de Gebruiker om de klacht door te spreken. De Oppaslijn en de Gebruiker zullen in onderling overleg proberen om tot een oplossing te komen.

4. Het Gezin heeft ook de mogelijkheid om een klacht of conflict in te dienen via het ODR-platform http://ec.europa.eu/odr.

19 - Wijzigen van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden kunnen door De Oppaslijn van tijd tot tijd gewijzigd worden. De Oppaslijn stelt de Gebruiker in kennis van elke voorgestelde verandering van deze voorwaarden. De Oppaslijn zal de Gebruiker uiterlijk twee weken voordat de voorgestelde wijziging ingaat, op de hoogte brengen via e-mail. De gewijzigde voorwaarden worden bovendien op het Platform gepubliceerd. De Oppaslijn is hiertoe niet verplicht indien het een wijziging van ondergeschikte betekenis betreft of de wijziging voortvloeit uit dwingende wet- en regelgeving. Als de Gebruiker het niet eens is met de wijziging, kan hij de overeenkomst ontbinden. Beëindigt de Gebruiker de overeenkomst niet voor de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden? Dan betekent het voortdurende gebruik van het Platform dat de Gebruiker de gewijzigde voorwaarden heeft geaccepteerd.

20 - Bevoegde rechter, toepasselijk recht

1. De overeenkomst(en) tussen de Gebruiker en De Oppaslijn, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, worden beheerst door het Nederlands recht.

2. Indien er een conflict ontstaat tussen de Gebruiker en De Oppaslijn, zullen de Gebruiker en De Oppaslijn zich eerst tot het uiterste inspannen om in onderling overleg tot een oplossing te komen, desgewenst met behulp van een mediator.

3. Indien de Gebruiker en De Oppaslijn er onderling niet uitkomen, kan het geschil worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.